Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 65658

Cải cách hành chính

Về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2022 - 2025 theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2022 - 2025 theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Cập nhật theo Quyết định số 1165/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố)

Thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Cập nhật theo Quyết định số 1165/QĐ-SVHTT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố)

Xem chi tiết

Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động "Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày" năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong kỳ báo cáo Quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong kỳ báo cáo Quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Cập nhật theo Quyết định số 38/QĐ-SVHTT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố)

Thông tin nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Cập nhật theo Quyết định số 38/QĐ-SVHTT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố)

Xem chi tiết