Cải cách hành chính

Thông báo về việc cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân Thành phố

31/07/2023 02:31

Thực hiện Chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 875/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2023,

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/6/2023 đến hết ngày 30/6/2024.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695185