Cải cách hành chính

Thông tin công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

15/06/2023 03:17

Thực hiện Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Qyết định số 1066/QĐ-SVHTT ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về việc cử công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện công khai thông tin nhân sự như sau:

STT

Họ và Tên

Chức danh

Lĩnh vực

Số điện thoại

1.

Ngô Tố Quyên

Phó Chánh Văn phòng Sở,

Trưởng Bộ phận.

 

0935153127

2.

Thái Hồ Thiên Hương

Chuyên viên Văn phòng Sở,

Phó Trưởng Bộ phận.

 

0919883347

3.

Nguyễn Cẩm Lệ

Chuyên viên phòng Nghệ thuật

- Nghệ thuật.

- Điện ảnh.

- Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa.

0903349615

4.

Phạm Hoàn Long

Chuyên viên phòng Nghệ thuật

0931563578

5.

Lê Thị Hậu

Chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

- Văn hóa cơ sở;

- Gia đình;

- Mỹ thuật – Triển lãm –  Nhiếp ảnh;

- Thư viện.

- Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa.

0914593657

 

6.

Lê Duy Khánh

Chuyên viên phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

0917679168

 

7.

Dương Thị Cúc Hoa

Chuyên viên phòng Quản lý        Di sản văn hóa

- Di sản văn hóa.

- Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa.

0937857667

8.

Trần Thị Huyền

Chuyên viên phòng Quản lý        Di sản văn hóa

0902984267

9.

Nguyễn Hiền Quân

Chuyên viên phòng Quản lý      Thể dục thể thao

- Thể thao.

0903928816

10.

Lê Ngọc Tú

Chuyên viên phòng Quản lý      Thể dục thể thao

0971970914

11.

Trần Đình Phượng Khánh

Chuyên viên phòng Tổ chức – Pháp chế

- Thi đua - Khen thưởng.

0948881180

12.

Phạm Ngọc Đức Huy

Chuyên viên phòng Tổ chức – Pháp chế

0939999426

13.

Ngô Thị Kim Tuyền

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

- Thu phí, lệ phí.

0908949390

14.

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính

0902620955

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6695022