Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 62485

Thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy

Báo cáo số 3037/SVHTT-TCPC ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035

Báo cáo số 3037/SVHTT-TCPC ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035

Xem chi tiết

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình về thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2022

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy trình về thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2022

Xem chi tiết

Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Xem chi tiết

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2019 – 2022

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu giai đoạn 2019 –...

Xem chi tiết

Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022

Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018-2022

Xem chi tiết

Quyết định số 2727/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 Sở Văn hóa và Thể thao Quy định thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng và cấp tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định số 2727/QĐ-SVHTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 Sở Văn hóa và Thể thao Quy định thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng phòng và cấp tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Quyết định số 1449/QĐ-SVHTT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định số 1449/QĐ-SVHTT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm đối với 26 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm đối với 26 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035

Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035

Xem chi tiết