Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 38291

Gia đình

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 426/BVHTTDL-GĐ về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.

Xem chi tiết

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2017

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2016; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình năm 2017 nhằm góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là...

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 4833/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN ngày 23 tháng 11 năm 2016 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017 (sau đây gọi là Chương trình), phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng...

Xem chi tiết

Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình

Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 355/BTC-HCSN về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” năm 2017

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trong công tác gia đình, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và thành viên gia đình thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; ngày...

Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; ngày 13 tháng 12 năm 2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 5139/BVHTTDL-GĐ về việc hướng...

Xem chi tiết

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình”

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Hà Nội Ban tổ chức cuộc thi “Viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình” đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cho 10 tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng trong cuộc thi. Cuộc thi được phát động từ ngày 01/6/2016...

Xem chi tiết

Sổ tay nghiệp vụ công tác gia đình

Nhằm giúp thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình và cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp, nhất là cấp phường, xã, thị trấn cập nhật văn bản, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt...

Xem chi tiết

Hội thảo tham vấn Dự thảo hướng dẫn rà soát, đánh giá Luật Bình đẳng giới theo CEDAW và Kết quả rà soát thử nghiệm trong lĩnh vực lao động việc làm

Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo hướng dẫn rà soát, đánh giá...

Xem chi tiết

Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2020

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án, công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành...

Xem chi tiết