Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 21432

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục"

Từ thuở niên thiếu đến lúc đi tìm đường cứu nước và sau này trở về lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc thành công, đem lại độc lập và tự do cho nhân dân, Bác không chỉ tìm hiểu về văn hóa thể chất phương Đông, phương Tây mà còn tự mình rèn luyện thân thể...

Xem chi tiết