Chế độ họp

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ngành văn hóa, thể thao

09/01/2024 05:55

DANH MỤC TÀI LIỆU

A. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ

I. CÁC BÁO CÁO, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ PHỤ LỤC

1. Báo cáo tình hình phát triển văn hóa và thể thao năm 2023, kế hoạch phát triển văn hóa năm 2024 (Tải tại đây).

2. Báo cáo tổng kết phong trào yêu nước và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Tải tại đây).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

 1. Tải tại đây
 2. Tải tại đây
 3. Tải tại đây
 4. Tải tại đây
 5. Tải tại đây
 6. Tải tại đây
 7. Tải tại đây
 8. Tải tại đây
 9. Tải tại đây
 10. Tải tại đây
 11. Tải tại đây
 12. Tải tại đây
 13. Tải tại đây
 14. Tải tại đây
 15. Tải tại đây
 16. Tải tại đây

B. CÁC BÀI THAM LUẬN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

STT

ĐƠN VỊ

TÊN THAM LUẬN

TẢI FILE
 1.  

Văn phòng Sở

Công tác chuyển đổi số năm 2024 tại Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải tại đây
 1.  

Thanh tra Sở

Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải tại đây
 1.  

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Đầu tư các dự án trong lĩnh vựcvăn hóa và thể thao theo phương thức đối tác công tư quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc Hội.

Tải tại đây
 1.  

Phòng Tổ chức – Pháp chế

Một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực văn hóa và thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – thể dục, thể thao.

Tải tại đây
 1.  

Phòng Nghệ thuật

Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tải tại đây
 1.  

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

Tác động của Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND đối với sự phát triển của Thể thao Thành phố

Tải tại đây
 1.  

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Đổi mới hoạt động Bảo tàng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tải tại đây
 1.  

Phòng Tổ chức Lễ và sự kiện

Hoạt động xã hội hóa trong công tác tổ chức lễ hội và sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tải tại đây
 1.  

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Kết quả triển khai Bộ Tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Tải tại đây
 1.  

Bảo tàng Hồ Chí Minh - CNTP

Phát triển không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác

Tải tại đây
 1.  

Bảo tàng Thành phố

Xây dựng hệ thống thuyết minh tự động tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên – Thực trạng và giải pháp.

Tải tại đây
 1.  

Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội

Sự trở lại của Nghệ thuật Hát Bội Nam bộ - Dấu ấn năm 2023

Tải tại đây
 1.  

Ủy ban nhân dân Quận 5

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023.

Tải tại đây
 1.  

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 11

 

Công tác phối hợp khai thác cơ sở vật chất thể thao nhằm nâng chất: Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn Quận 11.

Tải tại đây
 1.  

Ủy ban nhân dân Quận 8

Công tác phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của Lễ hội Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tải tại đây
 1.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

Phát huy giá trị Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ gắn với truyền thống địa phương, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tải tại đây
 1.  

Trung tâm Ca Nhạc nhẹ Thành phố

Phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật công lập trong bối cảnh phát triển ngành công nghiệp văn hóa

Tải tại đây
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647851