Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 22395

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao cây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Xem chi tiết

Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết