Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 108455

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết đinh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/01/2018