Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 38199

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 23 năm 2023

Lịch công tác tuần 23 năm 2023 (từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 21 năm 2023

Lịch công tác tuần 21 năm 2023 (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 20 năm 2023

Lịch công tác tuần 20 năm 2023 (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 19 năm 2023

Lịch công tác tuần 19 năm 2023 (từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 16 năm 2023

Lịch công tác tuần 16 năm 2023 (từ ngày 17 tháng 4 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 15 năm 2023

Lịch công tác tuần 15 năm 2023 (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 4 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 14 năm 2023

Lịch công tác tuần 14 năm 2023 (từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 09 tháng 4 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 12 năm 2023

Lịch công tác tuần 12 năm 2023 (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 10 năm 2023

Lịch công tác tuần 10 năm 2023 (từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 08 năm 2023

Lịch công tác tuần 08 năm 2023 (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023)

Xem chi tiết