Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 69739
DỰ THẢO
Tiêu đề Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Trạng thái dự thảo Đã hết hạn lấy ý kiến
Lĩnh vực Quảng cáo
Thể loại Quyết định
Nội dung dự thảo Xem nội dung ở file đính kèm.