Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 30196

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 43 năm 2020

Lịch công tác tuần 43 năm 2020 (từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2020)

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Văn bản số 3856/UBND-VX ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 6017/SVHTT-VP ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện...

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 42 năm 2020

Lịch công tác tuần 42 năm 2020 (từ ngày 12 tháng 10 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 41 năm 2020

Lịch công tác tuần 41 năm 2020 (Từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 40 năm 2020

Lịch công tác tuần 40 năm 2020 (từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 39 năm 2020

Lịch công tác tuần 39 năm 2020 (từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 38 năm 2020

Lịch công tác tuần 38 năm 2020 (từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 37 năm 2020

Lịch công tác tuần 37 năm 2020 (từ ngày 07 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 36 năm 2020

Lịch công tác tuần 36 năm 2020 (từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 06 tháng 9 năm 2020)

Xem chi tiết

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết