Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 21130

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 33/2017

Lịch công tác tuần 32/2017 (từ ngày 14/08 đến ngày 20/08/2017)

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần 9 - năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 32/2017

Lịch công tác tuần 32/2017 (từ ngày 07/08 đến ngày 13/08/2017)

Xem chi tiết

Đề cương báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư Quý, 6 tháng, 9 tháng, Năm 201…

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công...

Xem chi tiết

Đề cương Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mẫu báo cáo số 02: kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem chi tiết

Đề cương Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Mẫu báo cáo số 03: kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 31 năm 2017

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (từ ngày 31/07 đến ngày 06/08/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 30 năm 2017

Lịch công tác tuần 30 năm 2017 (từ ngày 24/07 đến ngày 30/07/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 29 năm 2017

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (từ ngày 17/07 đến ngày 23/07/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 28 năm 2017

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (từ ngày 10/06 đến ngày 16/07/2017)

Xem chi tiết