CÁC QUẬN, HUYỆN THỰC HIỆN TRANG TRÍ VÀ DIỄU HÀNH XE LOA TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:09, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:08, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:08, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:08, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:08, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:08, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
09:07, 22.05.2021

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Các quận, huyện thực hiện trang trí và diễu hành xe loa tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
08:58, 22.05.2021