LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP TÙY VIÊN HỢP TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - GĐ ĐẶC TRÁCH VIỆN PHÁP