CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN CƠ QUAN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ TUYÊN DƯƠNG NỮ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ NĂM 2019
Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:10, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:06, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:05, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:04, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:03, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:03, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:02, 09.03.2020

Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ tuyên dương nữ công chức, người lao động Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2019
09:01, 09.03.2020