SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TPHCM NHẬN CỜ THI ĐUA NĂM 2016 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH