LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP PHÓ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC