BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10
Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
15:01, 20.10.2022

Poster

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
15:00, 20.10.2022

Popup gif

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
15:00, 20.10.2022

Avatar frame

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
15:00, 20.10.2022

Photobooth

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
14:59, 20.10.2022

Standee 3

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
14:59, 20.10.2022

Standee 2

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
14:59, 20.10.2022

Standee 1

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
14:58, 20.10.2022

Băng rôn

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
14:58, 20.10.2022

Backdrop

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
14:57, 20.10.2022

Logo