SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TPHCM NHẬN CỜ THI ĐUA NĂM 2016 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Sở Văn hóa và Thể thao nhận cờ thi đua năm 2016
09:12, 16.01.2017