LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP TÙY VIÊN HỢP TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - GĐ ĐẶC TRÁCH VIỆN PHÁP
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Tùy viên hợp tác và hoạt động văn hóa - GĐ đặc trách Viện Pháp
15:25, 11.11.2016

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Tùy viên hợp tác và hoạt động văn hóa - GĐ đặc trách Viện Pháp
15:25, 11.11.2016