CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ BIÊN ĐẠO MÚA TOÀN QUỐC - 2016
Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo
11:01, 19.09.2016

Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo
11:04, 19.09.2016

Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo
11:03, 19.09.2016

Cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo
11:02, 19.09.2016