Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 330783
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Lĩnh vực
1 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhanh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Hợp tác quốc tế
2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhanh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Hợp tác quốc tế
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Hợp tác quốc tế
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
6 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
7 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản văn hóa
8 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa
10 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hóa