Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 77912

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết

Về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết

Về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở Văn hóa vả Thể thao ban hành Công văn số 2206/SVHTT-VP về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết

Về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19

Về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết