Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 78214

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Xem chi tiết

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020; Căn cứ Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban...

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao cây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Xem chi tiết

Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 5032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết