Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389227

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Xin phép quảng cáo TVC trên rạp CGV
Dear, Hiện chung tôi liên hệ Xin phép quảng cáo TVC (Series phim ngắn) trên hệ thống rạp CGV TpHCM (màn hình lớn chiêú phim). Phần này có cần thủ tục xin phép với sở VHTT không ạ? Xin cảm ơn.
Người gửi: Quang Duy; Ngày gửi: 16:54, 06.03.2020
TRẢ LỜI

Thủ tục thông báo quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thực hiện theo Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, không quy định thủ tục thông báo quảng cáo đối với hình thức quảng cáo TVC (Series phim ngắn) trên màn hình chiếu phim;

Về thực hiện Series phim ngắn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo các quy định tại Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12, đơn vị phải thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép trước khi phổ biến phim.

Người gửi: Luân Bá NguyễnNgày gửi: 16:26, 27.03.2020