Địa chỉ : 164 Đồng Khởi, P Bến Nghé,quận I, TP.HCM
Điện thoại :  3 8.224.053 - 3 8.292.093 - 3.8296.912

Fax: 3 8.223.221

Giám đốc: Ông Phan Nguyễn Như Khuê 

Email: svhtt@tphcm.gov.vn

Website: www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn

Chức Năng

·       Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố về quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp quy thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình.

·      Chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao và công tác gia đình của chính quyền thành phố, theo dõi các hoạt động văn hóa, thể thao và công tác gia đình của các công dân, các tổ chức kinh tế, xã hội, các cơ quan Nhà nước (gồm cả lực lượng vũ trang) trên địa bàn thành phố, để hướng dẫn các hoạt động ấy, đáp ứng yêu cầu văn hóa thông tin lành mạnh tiến bộ của nhân dân, phù hợp với yêu cầu đối nội, đối ngoại từng thời điểm.

·       Chấp hành sự ủy nhiệm của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý hành chính Nhà nước các hoạt động văn hóa, thể thao và công tác gia đình trên địa bàn Thành phố, theo đúng chủ trương từng lúc của Ủy ban Nhân dân và quản lý một số cơ quan đơn vị theo phân cấp của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

·      Sở Văn hoá, Thể thao chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức và công tác của Ủy ban Nhân dân Thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

 ·    Giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố lập quy hoạch - kế hoạch hoạt động và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và theo quy hoạch kinh tế - xã hội của Ủy ban Nhân dân Thành phố, lập kế hoạch đầu tư ngân sách, tổ chức lực lượng và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn để thực hiện các chủ trương đã được Bộ và Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành.

·     Giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý hành chính và được Ủy ban Nhân dân ủy quyền Sở Văn hoá, Thể thao quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và công tác gia đình, tổ chức hướng dẫn, theo dõi việc thực thi các chủ trương, chính sách, luật pháp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và công tác gia đình, xây dựng và thực hiện ngày càng hoàn thiện định chế quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và công tác gia đình trên địa bàn thành phố.

·     Hướng dẫn, giám sát nội dung các hoạt động văn hóa, thể thao và công tác gia đình trên địa bàn thành phố theo định hướng và quy hoạch của Nhà nước:

  • Kiểm tra việc đăng ký và giám định nội dung các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các cuộc triển lãm, thông tin, quảng cáo, hội chợ... các văn hóa phẩm được phân cấp (dưới dạng biễu diễn, xuất bản phẩm, băng từ, đĩa hát, trưng bày giới thiệu...) để cho lưu hành hay đình chỉ phổ biến nơi công cộng theo thẩm quyền đã được quy định.
  • Kiểm tra, giám định nội dung, tiêu chuẩn nghiệp vụ, pháp chế để kiến nghị Ủy ban Nhân dân quyết định cho phép hoặc đình chỉ hoạt động và xử lý vi phạm đối với các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội và công dân về hoạt độngvăn hóa, thể thao và công tác gia đình trên địa bàn thành phố.

·    Tổ chức chỉ đạo hoạt động và quản lý toàn diện các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao  trực thuộc về kế hoạch phục vụ, kinh phí và biên chế.

·    Được Ủy ban Nhân dân Thành phố ủy quyền, Sở quản lý một số doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh các sản phẩm văn hóa chủ yếu, có vị trí chủ đạo phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa của nhân dân về hiệu quả xã hội (điện ảnh, video, băng nhạc, phát hành phim và chiếu bóng, phát hành sách, tổ chức biểu diễn...) không can thiệp vào quyền tự chủ và chịu trách nhiệm về sản xuất kinh doanh của đơn vị đã được Nhà nước quy định.

·     Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động nhiệp vụ văn hóa, thể thao và công tác gia đình, mạng lưới chuyên ngành văn hóa, thể thao và công tác gia đình ở quận huyện, phường xã, theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và theo kế hoạch, chủ trương của từng vùng. Đào tạo, xây dựng, quản lý đội ngũ chuyên ngành thực hiện chuyên môn hóa cán bộ theo ngành.

·     Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, động viện khuyến khích các phong trào hoạt động văn hóa, thể thao và công tác gia đình, các Nhà văn hóa, Câu lạc bộ của các đoàn thể, các tôn giáo, cộng đồng người Hoa, người Chăm,... Các trường học, cơ quan cấp Thành phố theo chủ t­rương chính sách, pháp luật của Nhà nước...

·     Được Ủy ban Nhân dân Thành phố ủy quyền, Sở quản lý hành chánh Nhà nước đối với hoạt động các Hội chuyên ngành hữu quan ( văn hóa, sân khấu, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc...) trên tinh thần hợp tác nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tác, phê bình, triển lãm, trưng bày, biểu diễn... khuyến khích giúp đỡ các nhóm và nghệ sĩ, nghệ nhân hoạt động nghệ thuật dân tộc; kiến nghị với Ủy ban Nhân dân hoạt động nghệ thuật dân tộc; kiến nghị với Ủy ban Nhân dân các chính sách khen thưởng, bảo trợ đối với hoạt động đóng góp có giá trị cho việc phát triển sự nghiệp văn hóa.

·    Quan hệ hợp tác với các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  các tỉnh thành trong khu vực và cả nước, tạo môi trường thuận lợi trao đổi giao lưu văn hóa và phối hợp quản lý. Quan hệ giao lưu với các tổ chức văn hóa nghệ thuật các nước theo chủ trương chính sách, luật pháp của Nhà nước nhằm xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa Thành phố xứng đáng vị trí trung tâm văn hóa khu vực.

Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 60919