Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 65349

Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Về việc báo cáo kết quả nội dung đăng ký thi đua theo Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018

Về việc báo cáo kết quả nội dung đăng ký thi đua theo Kế hoạch số 4776/KH-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý IV năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý IV năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận Quyết định số 4541/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục...

Xem chi tiết

Kế hoạch về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 5528/KH-SVHTT-VP về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa và...

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý III năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý III năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý II năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý II năm 2018 tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý I năm 2018

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân quý I năm 2018

Xem chi tiết