Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 65350

Cải cách hành chính

Thông tin công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Thông tin công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích

Về triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích

Xem chi tiết

Về triển khai thực hiện Công văn số 1316/UBND-KSTT ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố

Về triển khai thực hiện Công văn số 1316/UBND-KSTT ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố

Xem chi tiết

Về danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong mùa dịch bệnh Corona (Covid-19)

Về danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong mùa dịch bệnh Corona (Covid-19)

Xem chi tiết

Về danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong mùa dịch bệnh Corona (Covid19)

Về danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách để tiếp nhận trực tiếp trong mùa dịch bệnh Corona (Covid19)

Xem chi tiết

Về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết

Về triển khai thực hiện Công văn số 1047/UBND-KSTT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Về triển khai thực hiện Công văn số 1047/UBND-KSTT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Xem chi tiết

Về khắc phục các nội dung bị trừ điểm trong chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2018, năm 2019

Về khắc phục các nội dung bị trừ điểm trong chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2018, năm 2019

Xem chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân Quý I năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân Quý I năm 2020 tại Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết