Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 157235

Các đơn vị trực thuộc Sở

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ được chuyển từ Nhà truyền thống Phụ nữ theo Quyết định số 431/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1990 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố

Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định thành lập số 1044/QĐ-UB-NC ngày 02 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân TP.HCM trên cơ sở sát nhập Đoàn Ca nhạc nhẹ...

Xem chi tiết