Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 329572
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Lĩnh vực
91 Thủ tục Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
92 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Thi đua, Khen thưởng
93 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Thi đua, Khen thưởng
94 Thủ tục Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thi đua, Khen thưởng
95 Thủ tục Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thi đua, Khen thưởng
96 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Thi đua, Khen thưởng
97 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Thi đua, Khen thưởng