Văn học

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

27/11/2020 09:37

     Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

     Căn cứ Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật;

     Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

     Thực hiện Hướng dẫn số 408/BVHTTDL-TĐKT ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021;

     Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2428/KH-SVHTT về việc triển khai xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

     Sau thời gian triển khai thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận và hướng dẫn cho 03 hồ sơ của 03 cá nhân đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể: 01 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật (lĩnh vực Âm nhạc) và 02 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà Nước” về văn học, nghệ thuật (lĩnh vực Điện ảnh và Âm nhạc).

     Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải danh sách, bảnG khai thành tích của 03 cá nhân đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh lên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải danh sách.

     Danh sách Bảng khai thành tích của các cá nhân:

     - Giải thưởng Nhà nước: Tải tại đây.

     - Giải thưởng Hồ Chí Minh: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6644760