Văn học

Thông báo kết quả Họp Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2020 04:25

     Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021,

     Thực hiện Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xét tặng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 2428/KH-SVHTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xem xét các hồ sơ đề nghị tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

     Trong quá trình họp, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn.

     Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín đối với các tác phẩm và thống nhất đề xuất lên Hội đồng Trung ương hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" cho Bộ phim “Chiến thắng Khâm Đức” - Tác giả: Nguyễn Văn Hữu (Bút danh Nguyễn Dũng Huyền).

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647503