Dự án, hạng mục

Thông báo về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng

03/10/2019 03:25

     Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo số 4038/TB-SVHTT-KHTC về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng, nội dung Thông báo như sau:

     "Ngày 28 tháng 4 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 686/TTg-KTN về chủ trương thực hiện thí điểm đầu tư xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng theo hình thức Hợp đồng BT; theo đó đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng ý cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thí điểm hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

     Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao đã phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. Đến nay, dự án đã được ký Biên bản hoàn tất đàm phán, ký tắt Thỏa thuận đầu tư và dự thảo Hợp đồng BT.

     Năm 2018, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương tạm dừng sử dụng tài sản công để thanh toán cho dự án BT đến khi Nghị định của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT được ban hành.   Do đó, chưa có cơ sở để bổ sung các quỹ đất thanh toán, ký kết hợp đồng và triển khai dự án xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng.

     Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP về quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao; trong đó có quy định việc sử dụng quỹ đất và trụ sở làm việc để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.  

     Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7530/SKHĐT-PPP báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng đã được triển khai các thủ tục theo đúng quy định. Trong trường hợp tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT, việc thanh toán cho nhà đầu tư (gồm quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, đất chưa giải phóng mặt bằng, trụ sở làm việc) phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan. Hiện nay, đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

     Trên đây là thông báo của Sở Văn hoá và Thể thao về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng để các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc được biết./."

     Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693368