Chế độ họp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

12/01/2021 03:25

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa, thể thao năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

1. Bìa Hội nghị Tổng kết ngành VHTT 2020 và triển khai PH 2021: Tải tại đây

2. Chương trình Hội nghị Tổng kết ngành VHTT 2020: Tải tại đây

3. BC - 7323 - Kết quả hoạt động văn hoá và thể thao năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 2021: Tải tại đây

4. BC - 6858 -Báo cáoTổng kết phong trào thi đua yêu nước - khen thưởng 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021: Tải tại đây

5. KH- 7931-  Kế hoạch phát triển sự nghiệp năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021: Tải tại đây

6. Tham luận của phòng Kế hoạch Tài chính Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển ngành văn hoá và thể thao Thành phố: Tải tại đây

7. Tham luận của Liên đoàn Bóng đá Thành phố Chương trình bóng đá cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025: Tải tại đây

8. Tham luận của Trung tâm Ca nhạc nhẹ Định hướng cách tiếp cận công chúng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia với các sản phẩm nghệ thuật: Tải tại đây

9. Tham luận của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 Công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CTTU của Thành uỷ: Tải tại đây

10. Tham luận của phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình Tình hình triển khai thực hiện Đề án Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030: Tải tại đây

11. Tham luận của phòng Tổ chức lễ và Sự kiện Công tác tổ chức lễ hội, sự kiện và đối ngoại năm 2020: Tải tại đây

12. Tham luận của phòng Nghệ thuật Phát triển văn hóa nghệ thuật trong tiến trình hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.: Tải tại đây

13. Tham luận của phòng Quản lý Di sản văn hoá Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá đình làng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tải tại đây

14. Tham luận của phòng Quản lý Thể dục thể thao Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tại Thành phố Hồ Chí Minh – Kết quả và bài học kinh nghiệm: Tải tại đây

15. Tham luận của phòng Tổ chức – Pháp chế Về nguồn nhân lực ngành Văn hoá và Thể thao: Tải tại đây

16. Tham luận của Văn phòng Sở Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hoá và Thể thaoTải tại đây

17. Tham luận của Thanh tra Sở Thực tiễn thực thi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao: Tải tại đây

18. Tham luận của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh Giải pháp triển khai Dự án xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh gắn với phát triển nguồn nhân lực: Tải tại đây

19. Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6536785