Di sản văn hóa

THÔNG BÁO VỀ THỰC HIỆN XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LẦN THỨ HAI - NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

14/02/2017 03:28

Ngày 22/12/2016, Sở Văn hóa và Thể thao có Kế hoạch số 6376/KH-SVHTT và Thông báo số 6377/TB-SVHTT về thực hiện xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đối tượng và phạm vi xét tặng.

- Đối tượng được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 là công dân Việt Nam, đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa di sản phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

 - Phạm vi: Xét tặng cho các cá nhân đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tiêu chuẩn xét tặng.

2.1  Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân.

Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

- Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

- Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật.

- Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

2.2 Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

- Các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 Nghị định này.

- Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật.

- Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên. (Theo quy định tại Điều 5 và Điều 6, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014)

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (Mẫu số 1, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014), Nghệ nhân ưu tú (Mẫu số 2, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014).

- Các tài liệu chứng minh tri thức, kỹ năng và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gồm: Băng, đĩa hình, ảnh mô tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ; bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng, bằng khen và các tài liệu khác liên quan.

(Theo quy định tại khoản 1, Điều 11, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014)

4. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét tặng.

- Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 06 (sáu) bộ hồ sơ tới Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thời gian Sở Văn hóa và Thể thao nhận hồ sơ đề nghị xét tặng chậm nhất là ngày 30/8/2017.

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng được xét tặng để biết và triển khai thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét tặng. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú sẽ thực hiện theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ.

Kế hoạch số 6376/KH-SVHTT: Tải tại đây

Thông báo số 6377/TB-SVHTT: Tải tại đây

Nghị định 62/2014/NĐ-CP: Tải tại đây

Hồng Phượng
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2495924