Di sản văn hóa

Danh sách các cá nhân đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 02 năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

31/01/2018 03:07

Căn cứ Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 02 năm 2018; Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 02 năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 6376/KH-SVHTT ngày 22 tháng 12 năm 2016 về triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 02 năm 2018.

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao có Thông báo số 564/TB-SVHTT-QLDSVH về kết quả xét chọn các cá nhân đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét, xét tặng  danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 02 năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” đối với 09 cá nhân và danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đối với 15 cá nhân.

Danh sách cụ thể: Tải tại đây.

 

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 3143577