Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa

17/11/2016 11:00

Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa được thành lập Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở được chuyển từ Ban Quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh Thành phố.

Thông tin liên hệ:

- Giám đốc: ThS. Trương Kim Quân

- Địa chỉ: Số 32 đường Huỳnh Đình Hai, Phường 24, quận Bình Thạnh.

- Điện thoại: (08) 38411799

- Số fax: (08) 38411800

- Địa chỉ thư điện tử: bt.lsvh.svhtt@tphcm.gov.vn

- Website: www.trungtambaotonditichtphcm.com

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa; sưu tầm, phát hiện, kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ di tích trên địa bàn thành phố để đề xuất xếp hạng di tích và công nhận di sản văn hóa; tổ chức thăm dò, khai quật di tích khảo cổ trên địa bàn Thành phố.

- Nghiên cứu, sưu tầm, phát hiện, kiểm kê, phân loại các công trình địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa để làm cơ sở đề xuất xếp hạng di tích - Chủ đầu tư các công trình tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị di tích thuộc nguồn vốn Nhà nước khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao.

- Nghiên cứu, sưu tầm, phát hiện di sản văn hóa phi vật thể gắn với di tích để lập hồ sơ đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể.

- Tổ chức thăm dò, khai quật di tích khảo cổ.

- Được ủy quyền chủ trì các buổi họp xác định các khu vực bảo vệ di tích.

- Đề xuất để Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xếp hạng di tích cấp Thành phố.

- Đề xuất để Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các giải pháp khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện trưng bày tại di tích và các công tác có liên quan đến việc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn liên quan lĩnh vực di sản văn hóa nhằm tạo nguồn thu theo chức năng nhiệm vụ được giao: Nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích; Cung cấp hồ sơ di tích; Viết bài, biên soạn, thực hiện sách, kỷ yếu; Thực hiện trưng bày tại di tích và các công tác có liên quan đến việc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; Tổ chức khảo sát, thăm dò, khai quật di tích khảo cổ; Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn thiết kế, lập dự toán; Tư vấn giám sát; Tư vấn thẩm tra; Tư vấn đầu thầu.

- Là bộ phận thường trực của Hội đồng xét duyệt công nhận di tích cấp Thành phố.

- Được thành lập Hội đồng Khoa học của Trung tâm để tư vấn cho Giám đốc Trung tâm những vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách.


Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6397173