Người phát ngôn Sở VHTT

Thông báo về người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thê thao Thành phố Hồ Chí Minh

12/11/2021 02:42

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo:

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Văn hóa và Thể thao là:

1. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao:

- Họ tên: Trần Thế Thuận

- Chức vụ: Giám đốc Sở

- Số điện thoại: 38.224.053

- Địa chỉ email: svhtt@tphcm.gov.vn

2. Người được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao nhiệm vụ phát ngôn:

- Họ tên: Võ Trọng Nam

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

- Số điện thoại: 38.224.053

- Địa chỉ email: svhtt@tphcm.gov.vn

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở sẽ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Giám đốc hoặc thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693439