Văn hóa

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO ĐẾN NĂM 2025

01/04/2024 09:14

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 1352/KH-SVHTT triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao đến năm 2025. Nội dung Kế hoạch đã cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành Văn hóa và Thể thao trong triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đồng thời xác định rõ nội dung, công việc cụ thể để triển khai có hiệu quả, góp phần “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”.

Xác định quan điểm “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn với xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa, thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa với mục tiêu hướng đến nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, đẩy mạnh phát triển xã hội bền vững. Qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần và góp phần tích cực vào việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và con người Thành phố Hồ Chí Minh được thụ hưởng các giá trị văn hóa một cách tương xứng”; Sở Văn hóa và Thể thao đã đề ra 17 chỉ tiêu gắn với bốn mục tiêu lớn (1) Về xây dựng con người văn hóa; (2) Về xây dựng thiết chế văn hóa; (3) Về phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; (4) Về xây dựng môi trường văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ đề ra đến năm 2025; đồng thời huy động sự tham gia tích cực, chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, từng bước triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; Sở Văn hóa và Thể thao đã đề xuất 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Xây dựng con người văn hóa, phát huy vẻ đẹp truyền thống về đạo đức, nếp sống, phong tục, phong cách của người dân Thành phố gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Đầu tư và phát triển các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn.

3. Xây dựng, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phổ biến, giáo dục nhân cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội, làm cơ sở cho việc xây dựng chuẩn mực giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

4. Xây dựng môi trường văn hóa của người dân thành phố theo các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, gắn với những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức sáng tạo các mô hình, giải pháp phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu chung của Thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp sau khi Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

(Đính kèm Kế hoạch số 1352/KH-SVHTT triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực Văn hóa và Thể thao đến năm 2025)./.

        

 

 

 

Bảo Ngọc - Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647608