Chế độ họp

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh

18/10/2023 04:04

Để góp phần triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" của Đề án " Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các nội dung của "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" bằng các ngôn ngữ Tiếng Việt - Hoa - Chăm - Anh - Khmer.

Tài liệu bằng ngôn ngữ Tiếng Việt: Tải tại đây

Tài liệu bằng ngôn ngữ Hoa: Tải tại đây

Tài liệu bằng ngôn ngữ Chăm: Tải tại đây

Tài liệu bằng ngôn ngữ Anh: Tải tại đây

Tài liệu bằng ngôn ngữ Khmer: Tải tại đây

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647353