Văn hóa

BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY CHẾ PHỐI HỢP

16/02/2024 05:20

1. Thực trạng:

Sở Văn hóa và Thể thao được giao là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý về hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ quản lý về mặt nội dung quảng cáo, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao chỉ xử lý được các bảng quảng cáo không thông báo sản phẩm quảng cáo, hoặc thực hiện không đúng với thông báo sản phẩm quảng cáo.

Trong khi đó, các công tác liên quan lại không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo nói chung trên địa bàn thành phố. Cụ thể như: vấn đề bảng quảng cáo xây dựng, lắp đặt trên phạm vi hành lang an toàn giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý; vấn đề an toàn xây dựng bảng quảng cáo do Sở Xây dựng quản lý; việc treo băng rôn trên trụ đèn chiếu sáng đô thị do Sở Xây dựng quản lý; hình thức quảng cáo trên internet ngày càng nhiều vấn đề do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý;...

Tại Văn bản số 275/HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022 về tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã đánh giá công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố còn một số vấn đề bất cập như: “Cơ chế quản lý chưa đồng bộ giữa các Sở, ngành và địa phương dẫn đến thiếu chặt chẽ và sâu sát trong quản lý, nhất là công tác hậu kiểm; cơ chế phối hợp trong công tác cấp phép chưa rõ ràng, một bảng quảng cáo ngoài trời có nhiều cơ quan cấp phép nhưng chưa có quy chế phối hợp giữa các bên gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp…”.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã đề nghị Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: “Xây dựng quy trình cấp phép hoạt động quảng cáo theo hướng tinh giản, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong phối hợp hoạt động cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện. Có quy chế phối hợp cụ thể giữa các Sở, ngành và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, xử phạt hoạt động quảng cáo sai quy định, có hướng tháo gỡ cho địa phương trong công tác chế tài, tháo dỡ các công trình quảng cáo sai quy định….”.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện về quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng Quy chế được triển khai từ tháng 12 năm 2022 và qua 07 lần dự thảo, gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, gửi hồ sơ đến Sở Tư Pháp để thẩm định, lấy ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung sáng kiến:

Nội dung Quy chế gồm có 4 Chương với 25 Điều với những quy định nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, cụ thể như sau:

- Quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;

- Quản lý hoạt động quảng cáo trên các loại phương tiện quảng cáo ngoài trời; Quản lý, cấp giấy phép thi công đối với bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tạm thời trong hành lang an toàn giao thông; Quản lý, cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

- Xây dựng, quản lý và vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vị trí quảng cáo ngoài trời;

- Quản lý công tác cổ động chính trị, xã hội hóa cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên màn hình chuyên quảng cáo, bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo.

- Quy định về trách nhiệm quản lý của các sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

3. Hiệu quả mang lại: (Sau khi áp dụng các giải pháp nên trên, đã mang lai hiệu quả như sau: …)

Sau khi Quy chế được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận ban hành sẽ triển khai, áp dụng thực hiện tại các Sở, ngành có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

- Đối với Sở Văn hóa và Thể thao: Giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý về hoạt động quảng cáo. Nội dung Quy chế quy định, phân công nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong quá trình phối hợp, nếu đơn vị nào không phối hợp, phối hợp thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ theo Quy chế này sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao đã có căn cứ, cơ sở pháp lý để triển khai công tác quản lý, thực thi pháp luật về quảng cáo.

- Đối với các sở ngành liên quan (như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố Hồ Chí Minh): Phục vụ có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về các nội dung liên quan đến hoạt động quảng cáo. Nội dung Quy chế quy định, phân công nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó có căn cứ để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố nếu nhiệm vụ không đúng chức năng, vượt quá thẩm quyền.

- Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: Phục vụ có hiệu quả trong quản lý nhà nước tại địa phương qua việc quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

- Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quảng cáo: Qua nội dung Quy chế, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quảng cáo có thể biết được phạm vi, nội dung nào thuộc quản lý của cơ quan, đơn vị chủ trì để có thể liên hệ công tác, xin phép thực hiện. Ví dụ: việc xin phép lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo, các quy trình đối với việc xin phép treo băng rôn tuyên truyền trên trụ đèn chiếu sáng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo phân cấp công trình,…

Đính kèm Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hồ Thùy Linh - P.XDNSVHGĐ
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6693671