Thông tin khác

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

05/11/2020 04:51

     Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, ngày 04 tháng 11 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo số 6587/TB-SVHTT về việc tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể như sau:

     I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

STT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng

Đơn vị tuyển dụng

Chuyên ngành và số lượng người cần tuyển

Mã ngạch

Chuyên ngành

Số lượng người cần tuyển

1

Quản lý văn hóa cơ sở

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Luật

1

2

Tổ chức lễ và sự kiện

Phòng Tổ chức lễ và sự kiện Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Luật

1

3

Quản lý thể dục thể thao

Phòng Quản lý thể dục thể thao Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Thể dục thể thao; Quản lý thể dục thể thao; Giáo dục thể chất.

1

4

Quản lý Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Kế toán; Tài chính ngân hàng.

1

5

Quản lý di sản văn hóa

Phòng Quản lý Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Lịch sử

1

6

Quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Lý luận phê bình điện ảnh; Sân khấu điện ảnh

1

7

Hành chính
tổng hợp (thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính)

Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Luật học; Luật hành chính

1

8

Lưu trữ

Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao

01.003

Lưu trữ học

1

     II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chứcĐiều 36 Luật CBCC)

     1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

     a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

     b) Đủ 18 tuổi trở lên.

     c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

     d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:

     - Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

     Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B hoặc trình độ A2; Chứng chỉ TOEFL ITP 360 hoặc iBT 30 trở lên; Chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên; Chứng chỉ TOEIC 225 (chỉ gồm kỹ năng Nghe và Đọc) hoặc TOEIC 345 (bao gồm: Nghe và Đọc: 225; Nói: 70; Viết: 50) trở lên.

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

     Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

     đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

     e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

     1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

     a) Không cư trú tại Việt Nam.

     b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

     c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

     2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

     Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

     2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).

     Thí sinh có thể tải mẫu phiếu trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ: http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn).

     2.2. Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

     Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

     III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN

     Các trường hợp sau đây được xem xét, cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020:

     1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

     2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

     3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

     Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển tại vòng 2.

     IV. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN

     1. Nội dung, hình thức thi

     1.1. Vòng 1 - Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

     Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

     a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

     b) Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

     Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

     1.2. Vòng 2 - Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành

     a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

     b) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

     2. Điều kiện miễn thi

     Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

     a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

     b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

     3. Xác định người trúng tuyển

     3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố phải có đủ các điều kiện sau:

     a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

     b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

     3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.

     V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

     1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04 tháng 11 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2020.

     Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp hồ sơ tại phòng Tổ chức – Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật) hoặc gửi theo đường bưu chính đến phòng Tổ chức – Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, địa chỉ: 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

     2. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng…Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

     Trên đây là Thông báo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về tuyển dụng công chức năm 2020.

Nội dung Thông báo cụ thể: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2494298