Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nhìn lại phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016

10/01/2017 04:07

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố trong năm 2016 đã có bước phát triển về chất lượng và hiệu quả của các danh hiệu văn hóa trong phong trào được nâng cao. Phong trào đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình  hành động cách mạng, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng gắn với vai trò chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tác ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở trong năm 2016 vừa qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chủ động của các ban ngành đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên phong trào ngày càng được lan tỏa và phát triển. Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới vào phong trào đã và đang là các giải pháp trong việc giữ vững các danh hiệu văn hóa (Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới) và góp phần làm mới và nâng chất hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các quận, huyện cũng đã thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung “Nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị” vào trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  qua đó, từng bước xây dựng “Lối sống văn hóa” cho mỗi người dân, cho mỗi gia đình, xây dựng “ý thức văn minh đô thị” cho mỗi cộng đồng dân cư và góp phần xây dựng Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn và trở thành thành phố đáng sống như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đã đề ra và góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động số 45-CTr/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho các tập thể đã có những phong trào, giải pháp tốt, mô hình hay trong việc tham gia xây dựng tuyến đường văn minh – mỹ quan đô thị và các tuyến kênh xanh - sạch - đẹp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong năm qua tiếp tục được kiện toàn, củng cố và đẩy mạnh, qua đó đã phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành. Các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của thành phố tiếp tục được lồng ghép vào 5 nội dung chính của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được triển khai thực hiện đến tận cơ sở, thông qua phong trào đã thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế hàng năm của từng địa phương và đơn vị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở cộng đồng. Tình làng nghĩa xóm ngày càng phát huy tinh thần tương thân tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng chuẩn hộ khá thoát nghèo đa chiều bền vững, góp phần nâng cao chất lượng khu phố, ấp văn hóa.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân trong việc bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt ở phường - xã - thị trấn. Qua đó, đã đa dạng hóa các giải pháp trong triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở gắn liền với điều kiện đặc thù của từng địa phương, phát huy vai trò sáng tạo và chủ động thực hiện phong trào từ cơ sở, trong đó tập trung phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động.

Đã có nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với việc nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa như: xây dựng gia đình văn hóa từ nền tảng gia đình truyền thống, gia đình hiếu học, xây dựng khu phố ấp văn hóa từ nền tảng tình làng nghĩa xóm tương thân tương ái, thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị từ giải pháp xây dựng ấp, khu phố không rác, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn từ phong trào xây dựng phường - xã lành mạnh không có ma túy, tệ nạn xã hội; đồng thời không ngừng lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Xây dựng khu dân cư văn hóa gắn kết với việc xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng ấp văn hóa gắn kết với công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đã có nhiều khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt chuẩn nhiều năm liên tục không có tệ nạn xã hội thâm nhập, tình làng nghĩa xóm ngày càng phát huy, vai trò và ý thức tự quản cộng đồng của người dân ở các khu dân cư ngày một nâng cao rõ nét, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Thông qua phong trào đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần trong xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà Đại Hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Kết quả đạt được trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016 là hết sức cơ bản, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát huy các mô hình hay, là cơ sở để tìm giải pháp thực hiện ngày càng hiểu quả, thiết thực cho phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố, có thể nói phong trào đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn của quần chúng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại những thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc; khẳng định sự đúng đắn về chủ trương, về sức sống và hiệu quả của phong trào.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đề ra các giải pháp cụ thể bằng các Hội nghị chuyên đề, Hội thảo, Tọa đàm như sau:

- Ban hành Bộ tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 và biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2017-2021

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2012-2017.

- Tọa đàm về phong trào xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2017-2020

- Tọa đàm về xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp tại khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quy chế trao giải thưởng văn hóa doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Khoa
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 819463