Gia đình

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của ngành Văn hóa và Thể thao

04/08/2017 03:56

Ngày 02 tháng 8 năm 2017, Sở Văn hoá và Thể thao đã ban hành Kế hoạch số 4564/KH-SVHTT-XDNSVHGĐ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của ngành Văn hóa và Thể thao.

Nội dung và hoạt động bao gồm:

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Chỉ Thị trong các hoạt động thường xuyên của ngành Văn hóa và Thể thao; lồng ghép trong các kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình liên quan đã được phê duyệt:

- Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

- Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 4420/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Trong đó có nhiệm vụ thực hiện mục tiêu a) của Chương trình: có 95% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

- Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 (Văn bản số 1079/SVHTT-VHGĐ ngày 15 tháng 3 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” của ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2017 – 2020).

2. Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình:

            - Tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình. Cung cấp tới từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống, như: kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng. Giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh.

- Vận động các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ cơ sở; phát triển các hình thức tổ hòa giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Hỗ trợ nạn nhân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và gia đình tham gia tích cực xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trong hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu, tạo ra phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.

3. Chú trọng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của con người đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

- Xây dựng tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Văn hóa và Thể thao và người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện quy trình can thiệp, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình thường xuyên tái diễn, theo Luật phòng, chống bạo lực gia đình quy định phải thực hiện hòa giải, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; hoặc có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan về gia đình; biên soạn tài liệu liên quan về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình:

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hòa giải về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho hòa giải viên ở cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, trong đó có nội dung liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông:

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Bố trí thời gian đưa tin, phát sóng, phát thanh lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các sự kiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình – tháng 6, Ngày Pháp luật 9/11 và hưởng ứng Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 hằng năm.

Các nội dung và hoạt động nêu trên nhằm thực hiện Quyết định số 3683/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh Lý
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 815901