Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" tại Sở Văn hóa và Thể thao năm 2017

25/09/2017 09:09

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, Kế hoạch số 28 /KH-HĐPH ngày 11 tháng 8  năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017;

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2017 tại Sở Văn hóa và Thể thao với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả.

- Gắn với quán triệt, triển khai các nội dung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định... quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017, 2018 thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao, liên quan thiết thực đến phòng, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng phòng, đơn vị, bảo đảm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên, gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức của các phòng, đơn vị.

II. CHỦ THỂ THỰC HIỆN

Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm triển khai đến các công chức, viên chức, người lao động tại phòng, đơn vị để thực hiện.

III. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2017 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề năm 2017

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

2. Khẩu hiệu (nêu tại Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch)

Ngoài các khẩu hiệu tuyên truyền được nêu tại Phụ lục, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các phòng, đơn vị có thể xây dựng các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam, tạo sự đa dạng phong phú về nội dung tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong thời gian từ ngày Kế hoạch được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ban hành đến hết ngày 30/11/2017. Trong đó, tập trung cao điểm, triển khai đồng loạt các hoạt động chính của các phòng, đơn vị nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam vào tuần lễ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017 (Tuần lễ Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh).

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, giai đoạn 2016 – 2020; Hiến pháp năm 2013, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2017, 2018; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); các văn bản pháp luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trẻ em năm 2015, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Luật Trưng cầu ý dân năm 2015…, các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động, an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; bình đẳng giới; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;…; nội dung của các điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

2. Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về văn hóa, thể thao và gia đình…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

3. Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

4. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

VI. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam trong “Ngày Pháp luật” hàng tháng, đặc biệt tập trung thời gian tháng 10, tháng 11 năm 2017.

2. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật Việt Nam, về Hiến pháp, pháp luật…; tổ chức các hoạt động ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa; tư vấn pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý, lồng ghép tuyên truyền pháp luật tại các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

3. Nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền bằng phương pháp cổ động trực quan thông qua các hình thức hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet, cổng thông tin điện tử của đơn vị, các bản tin, pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn, diễu hành xe loa, xe hoa trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về Ngày Pháp luật Việt Nam, về xây dựng và thực hiện pháp luật;

4. Phát huy vai trò chủ động của các phòng, đơn vị trong việc biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền như tờ gấp, tờ bướm, tài liệu hỏi đáp pháp luật... về Hiến pháp năm 2013, về Ngày Pháp luật Việt Nam và các luật có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các phòng, đơn vị; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức rà soát, đánh giá từ cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư; các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác tổ chức và thực hiện các mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả, ưu tiên các hình thức mới, sáng tạo qua 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2013 – 09/11/2017) (theo Công văn số 24/HĐPH ngày 18/7/2017 của Hội đồng PH. PBGDPL Thành phố).

Ngoài các hình thức nêu trên, tùy theo tình hình thực tiễn, các phòng, đơn vị có thể triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Phụ lục đính kèm: Tải tại đây

Tổ chức - Pháp chế
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412522