HĐ Đảng - Đoàn thể

Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

26/01/2018 05:23

Ngày 24 tháng 02 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 400 đồng chí là đảng viên; trưởng, phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở chưa là đảng viên và Ban Chấp hành Công đoàn Sở; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở.

Tại Hội nghị, Thạc sĩ Nguyễn Trung Kiên  – Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đến toàn thể đảng viên nội dung trọng tâm của 04 nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đây là 02 nghị quyết mà các đơn vị cần triển khai thực hiện sớm.

Đoàn Thị Thúy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412557