HĐ Đảng - Đoàn thể

Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ II gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X

27/07/2018 01:54

     Ngày 25 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố trọng tâm là các nội dung trong 07 chương trình đột phá của Thành phố liên quan đến ngành và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở; phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, một số kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, xây dựng lộ trình nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu các chương trình trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Sở, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố…

Toàn cảnh Hội nghị

     Nội dung báo cáo trình bày tại Hội nghị đã nêu: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù tập trung cho công tác củng cố, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời nhân sự lãnh đạo Sở có nhiều biến động nhưng nhìn chung các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị đã được tập thể Đảng ủy – Lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là đã lãnh đạo xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, có kết quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các giải pháp trong 07 chương trình đột phá của Thành phố có liên quan đến ngành, 06 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối. Các cấp ủy, chi bộ đã thể hiện được vai trò trong việc lãnh đạo phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các chi bộ thuộc khối hành chính có nghị quyết lãnh đạo công tác tham mưu, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ; các chi bộ thuộc khối sự nghiệp văn hóa lãnh đạo tổ chức nhiều hoạt động phục vụ và thu hút được đông đảo người dân tham gia; các chi bộ khối nghệ thuật lãnh đạo đơn vị tổ chức nhiều chương trình biểu diễn có chất lượng phục vụ các lễ hội, sự kiện cũng như nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân và công tác đối ngoại; các chi bộ thuộc khối thể dục thể thao đề ra nhiều giải pháp khả thi trong phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao cộng đồng cũng như từng bước nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao; v.v….

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Phi Công, Phó trưởng phòng Sở, ban, ngành trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy; Đồng chí Đinh Thị Thảo Trang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan Kiểm tra Thành ủy; và đồng chí Lê Kim Tuyền, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

     Sau khi nghe đồng chí Võ Trọng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II và  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Hội nghị chia thành 04 tổ thảo luận để các đảng viên đóng góp ý kiến văn kiện.

Tổ thảo luận các chi bộ thuộc khối bảo tồn bảo tàng, có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Lê Kim Tuyền, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tham dự và định hướng nội dung thảo luận

Tổ thảo luận  các chi bộ thuộc khối thể dục thể thao, có đồng chí Mai Bá Hùng, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở, đồng chí Đinh Thị Thảo Trang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan Kiểm tra Thành ủy tham dự và định hướng nội dung thảo luận

Tổ thảo luận  các chi bộ thuộc khối hành chính, có đồng chí Võ Trọng Nam, Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở, đồng chí Đặng Phi Công, Phó trưởng phòng Sở, ban, ngành trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy tham dự và định hướng nội dung thảo luận

     Sau khi nghe đảng viên đóng góp tại các tổ luận Thường trực Đảng ủy Sở đã tiếp thu và giải trình những thắc mắc của đảng viên tại Hội nghị, đồng thời cũng bổ sung vào Nghị quyết đại hội lần thứ II những nội dung cụ thể cho phù hợp với tình hình hiện nay của Đảng ủy Sở.

     Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo yêu cầu và mục đích đề ra.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp thu, trả lời các vấn đề góp ý văn kiện của đảng viên và phát biểu kết luận Hội nghị.

Đoàn Thị Thúy - Ảnh: Bá Luân
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1412579