Thông tin chỉ đạo điều hành

Dự thảo nội dung đăng danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

27/08/2020 08:58

     Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

     Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021;

     Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1840/KH-SVHTT về triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Sau thời gian triển khai thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và hướng dẫn cho 23 hồ sơ của 23 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có: 04 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 19 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

     Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, trong đó quy định “Thông báo danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đăng tải danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc.

     Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải danh sách, bản khai thành tích của 23 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải danh sách (đính kèm danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân).

Phượng Khánh
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2212127