Công tác thanh kiểm tra

Đề cương báo cáo về kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư Quý, 6 tháng, 9 tháng, Năm 201…

04/08/2017 10:20

                                              TÊN ĐƠN VỊ

–––––––

Số:        /BC-….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 20….

 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Về kết quả công tác tiếp công dân,

xử lý đơn thư Quý, 6 tháng, 9 tháng, Năm 201…

–––––––––

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố và Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư Quý, 6 tháng, 9 tháng, Năm 201…, đơn vị báo cáo như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Nêu khái quát thực tế tình hình công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các kết luận sau tiếp công dân, các chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài tại đơn vị báo cáo.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

- Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương và thành phố liên quan công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị báo cáo và các đơn vị trực thuộc.

- Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Việc tổ chức, thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện các Quy chế, Quy trình liên quan đến hoạt động công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với thẩm quyền, nhiệm vụ.

III. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

1. Kết quả tiếp công dân:

1.1. Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo đơn vị báo cáo: (trong đó, phân ra tiếp riêng lẻ: (số buổi/số lượt), tiếp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung: (số buổi/số đoàn/số lượt công dân), trong đó, cụ thể số tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; có tỷ lệ tăng, giảm so cùng kỳ.

1.2. Tiếp công dân thường xuyên của đơn vị báo cáo (trong đó, phân ra tiếp riêng lẻ: (số buổi/số lượt), tiếp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung: (số buổi/số đoàn/số lượt công dân); có tỷ lệ tăng, giảm so cùng kỳ.

(Đối với sở-ngành, quận-huyện có báo cáo thêm số liệu tiếp công dân thường xuyên tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở-ngành, quận-huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4368/UBND-NCPC ngày 13 tháng 8 năm 2016).

1.3. Phân loại nội dung qua tiếp công dân:

Phân ra: (có tỷ lệ % trên tổng số)

+ Số trường hợp khiếu nại.

+ Số trường hợp tố cáo.

+ Số trường hợp tranh chấp.

+ Số trường hợp kiến nghị phản ánh.

1.4. Kết quả xử lý qua tiếp công dân:

Phân ra: (có tỷ lệ % trên tổng số)

+ Tiếp nhận đơn.

+ Giải thích, hướng dẫn.

+ Trả lời tiến độ giải quyết.

1.5. Đối với Ủy ban nhân dân cấp có báo cáo số liệu tiếp công dân của các cơ quan tham gia tiếp công thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân các cấp theo quy định của Luật Tiếp công dân: số buổi/số lượt tiếp công dân, tỷ lệ tăng, giảm so cùng kỳ.

(Biểu số liệu theo Phụ lục số 1 kèm báo cáo).

2. Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn:

1.1. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ; trong đó: đơn không đủ điều kiện xử lý, đơn đủ điều kiện xử lý, tỷ lệ tăng giảm so cùng kỳ.

Trong số không đủ điều kiện, phân ra lý do:

  • Do nhận thức của người khiếu nại, tố cáo.
  • Do kích động, xúi giục, lôi kéo...

1.2. Đã xử lý. (Tỷ lệ trên tổng số đơn tiếp nhận đủ điều kiện).

1.3. Chưa xử lý. (Tỷ lệ trên tổng số đơn tiếp nhận đủ điều kiện).

Lý do, nguyên nhân chưa xử lý.

(Biểu số liệu theo Phụ lục số 2 kèm báo cáo).

3. Kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị báo cáo:

Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ.

- Đã giải quyết.

- Chưa giải quyết (có nêu lý do, nguyên nhân vì sao chưa giải quyết).

4. Kết quả thc hin các kết luận ca Lãnh đạo thành ph:

Tổng số kết luận liên quan được giao trong kỳ.

- Đã thực hiện.

- Chưa thực hiện (có nêu lý do, nguyên nhân vì sao chưa thực hiện).

- Số vụ việc đã có kết luận của Lãnh đạo thành phố để tồn đọng, quá hạn (lý do, nguyên nhân để tồn đọng, quá hạn).

5. Kết quả thc hin các chỉ đạo ca Lãnh đạo thành ph:

Tổng số chỉ đạo có liên quan được giao trong kỳ.

- Đã thực hiện.

- Chưa thực hiện (có nêu lý do, nguyên nhân vì sao chưa thực hiện).

- Số vụ việc đã có chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố để tồn đọng, quá hạn (lý do, nguyên nhân để tồn đọng, quá hạn).

(Biểu số liệu theo Phụ lục số 3 kèm báo cáo).

IV. Kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết thông tin Đường dây nóng.

- Tổng số thông tin từ Đường dây nóng thành phố đã tiếp nhận.

- Tổng số thông tin đã xử lý.

- Tổng số thông tin chưa được xử lý.

- Tổng số thông tin đã được đơn vị báo cáo giải quyết hoặc nhận được phản hồi kết quả giải quyết từ đơn vị có thẩm quyền được đơn vị báo cáo chuyển thông tin đến để giải quyết.

V. KẾT QUẢ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN

1. Kết quả kiện toàn tổ chức, hoạt động tại đơn vị báo cáo: công tác tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách, điều kiện cơ sở vật chất hoạt động.

2. Về việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở-ngành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4368/UBND-NCPC ngày 13 tháng 8 năm 2016).

(Biểu số liệu theo Phụ lục số 4 kèm báo cáo).

VI. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét.

- Về tiếp công dân.

- Về khiếu nại đông người.

- Về xử lý đơn thư.

- Về tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố.

- Về thực hiện kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

- Về các vấn đề khác.

2. Kiến nghị.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO

.............

 

 Nơi nhận:                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO                                                      

...  

 

Mẫu biểu: Tải tại đây

 

 

Thanh tra Sở
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 815858