Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 92821
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Lĩnh vực
71 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật. Di sản văn hóa
72 Thủ tục Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh Di sản văn hóa
73 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài Bản quyền tác giả
74 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam Bản quyền tác giả
75 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam Bản quyền tác giả
76 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia Di sản văn hóa